INFO: +420 581 793 255 | info(zavináč)obec-veselicko.cz
Dnes je 20. května 2024 a svátek má Zbyšek 16°C | Zítra Monika 25°C

Prodej dříví

PRODEJ DŘÍVÍ

Aktuální informace k možnosti těžby dřeva samovýrobou v lednu a únoru 2024

Obec Veselíčko nabízí možnost těžby dřeva (listnaté tvrdé, měkké) samovýrobou, případně štěpkování větví. Jedná se o samovýrobu dřeva na dlouhodobě neudržovaných pozemcích obce spojenou s povinností vyřezat nálety a vyčistit předem určené zanedbané plochy kolem vodotečí, cest, mezí a remízků. Nejedná se o prořezávku v lese. Samovýroba dřeva a jeho odvoz bude možný pouze při déletrvajícím mrazu tak, aby nebyly poškozeny příjezdové polní cesty k těmto pozemkům.

Zájemci, prosím, pište na email: starosta@obec-veselicko.czUveďte zde kontakt, předpokládané množství a druh odebraného dřeva (listnaté tvrdé, měkké). 

 
Aktuální nabídka dříví

Obec Veselíčko nabízí k prodeji palivové dříví o objemu cca 4 prostorové metry rovnané (prmr) měkkého dřeva (bříza, vrba) a 4 prostorové metry rovnané tvrdého dřeva (trnka, dub, ořech). Odběr pouze celého množství cca 8 prmr.

Cena dle předpokládaného objemu:

  • 4 prmr listnatého měkkého x 0,54 = 2,16 m3 x 1 100,-Kč/m3 = 2376,- Kč
  • 4 prmr listnatého tvrdého x 0,54 = 2,16 m3 x 2 100,-Kčúm3 = 4536,- Kč

Předpokládaná cena celkem = 6 912,- Kč

Cena je bez dopravy a nakládky. Kupující si dopravu a nakládku na odvozovém místě zajistí sám.

Nabídka je určena pouze pro občany obce Veselíčko.

Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva občanům

Obec Veselíčko umožní zájemcům o dřevo na topení provádět samovýrobu dřeva na pozemcích ve vlastnictví obce Veselíčko za níže stanovených podmínek.
Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo, které mu určí starosta (nebo pověřený zástupce) za stanovenou úplatu. Veškeré práce provádí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.
Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné dřevo např. vývraty, zlomy, souše, stromy napadané škůdcem, suché stromy, stromy v probírkách, mladých lesních porostech do 40 let apod.

Zájemce je povinen při samovýrobě uklidit pozemek, popálit zbylé větve a prostor těžby opustit v uklizeném stavu. Tomuto odpovídá také cena dřeva. Viz ceník dřeva obce Veselíčko: Ceník samovýroby a dřeva určeného k prodeji občanům.

Samovýroba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo této kvality bude k dispozici.
Zájemci však mj. nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav okolního porostu a přilehlých pozemků, poškozovat cesty nebo stromy, rušit zvěř nebo ptactvo při hnízdění, těžit jiné než předem označené stromy.
Samovýrobce je fyzická osoba starší 18-ti let.
Samovýroba slouží pro zásobování obyvatelstva především palivovým dřívím a provádí se v souladu s pravidly pro povolování těchto těžeb.

 

Článek I.             REGISTRACE NA SAMOVÝROBU DŘEVA

1. Informace o místě, druhu porostu či dřeva určeného k samovýrobě nebo prodeji žadatel získá na obecním úřadě, příp. je obec zveřejní na webových stránkách.

2. Zájemce o dřevo uvede v žádosti své jméno, příjmení, adresu, telefonní a emailový kontakt, zvolený termín samovýroby, předpokládané množství vytěženého dřeva.

3. Starosta uzavře se zájemcem Smlouvu o prodeji dříví v drobném formou samovýroby, kde budou stanoveny podmínky provedení samovýroby a kde bude uvedeno množství vytěženého dřeva.

4. Občanům, kteří nemají trvalý pobyt v obci Veselíčko nebo kteří nevlastní nemovitost nacházející se v k. ú. Veselíčko a Tupec, bude povolována samovýroba dřeva po vyřízení všech žádostí občanů obce Veselíčko.
 

Článek II.             ORGANIZACE SAMOVÝROBY PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
1. Samovýrobu palivového dřeva je možné realizovat pouze po odsouhlasení starostou obce.

2. Je přísně zakázáno vyřezávat cokoliv jiného než pověřenou osobou vyznačené stromy.

3. Vstup za účelem provádění samovýroby a odvozu dřevní hmoty je možný pouze v termínech vyhlášených obcí a za doprovodu pověřené osoby.

4. Po změření dřeva vyznačí pověřená osoba žadateli do smlouvy množství a druh vytěženého dřeva. S takto označenou smlouvou se žadatel dostaví nejpozději do 1 týdne na Obecní úřad Veselíčko, kde uhradí cenu dřeva v hotovosti.


Článek III.             POVINNOSTI ZÁJEMCŮ O SAMOVÝROBU PŘI PRÁCI V LESE
1. Samovýrobu palivového dřeva musí žadatel provádět ve vyznačeném dílci a na vyznačených stromech a keřích určených k samovýrobě a v určeném termínu.

2. Mimo vytyčený dílec a vyznačených stromů nesmí těžit.

3. V prostoru samovýroby musí provést úklid nepořádku, který způsobil (odpadky, pet láhve apod.). Klest a větve budou složeny samovýrobcem na hromady a spáleny na předem určených místech.

4. Po skončení prací si nechá pověřenou osobou přeměřit množství vytěženého dřeva a toto množství vyznačit do smlouvy.

5. Dřevo bude srovnáno tak, aby mohlo být provedeno jeho změření pověřeným zástupcem obce.

6. Zajistit si včasný odvoz vytěženého dřeva.

7. Odvoz vytěženého dřeva je nutné provádět v takové době, aby nedocházelo k poškozování lesních cest a znečišťování místních i státních komunikací.
 

Článek IV.             POVINNOSTI OBCE
1. Obec je povinna vyznačit stromy určené pro samovýrobu dřeva.

2. Obec zajistí pro zájemce přípravu Smlouvy o prodeji dříví v drobném formou samovýroby na základě údajů zadaných žadatelem.
 

Článek V.             STANOVENÁ CENA A PLATBA ZA PALIVOVÉ DŘEVO
1. Cena za samovýrobu a dřevo určené k prodeji je stanovena ceníkem za prodej dřeva, který je zveřejněný na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadě.

2. Platba za dřevo formou samovýroby bude provedena do 1 týdne ukončení samovýroby a přeměřením dřeva pověřenou osobou, na pokladně obecního úřadu.
 

Článek VI.             VYŘAZENÍ ŹÁDOSTI
1. Vyřazen bude zájemce, který má vůči obci neuhrazené pohledávky, porušil pravidla samovýroby, úmyslně poškodil nebo znehodnotil majetek obce.

 

Článek VII.             ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Práce při samovýrobě dřeva koná samovýrobce na vlastní nebezpečí.

2. Porušení výše uvedených pravidel samovýroby se bude trestat vykázáním z pozemku bez nároku na náhradu za vytěžené dřevo.

3. Samovýroba dřeva nebo odvoz dřeva z lesa bez platné Smlouvy o prodeji dříví v drobném formou samovýroby bude považována za škodu (krádež) obecního majetku a předána k řešení Policii ČR.
 

Prodané dříví:

Sledujte nás i na sociálních sítích